Text principal

Plànol proposat

 

Annexos:

Mamífers afectats

Anfibis i rèptils afectats

Avifauna afectada

 

 

INFORME DELS AMFIBIS I RÈPTILS PRESENTS A L’ESPAI DE GALLECS


En l’espai agroforestal de Gallecs s’ha detectat la presència de 8 espècies d’amfibis i 13 de rèptils, moltes de les quals amb un estatus poblacional a l’espai força precari. Malgrat que totes les espècies són protegides a nivell català, els diferents processos urbanístics i d’ocupació del sòl a nivell metropolità no respecten aquesta protecció ni la llei de protecció d’hàbitats, ja que la pèrdua, transformació i fragmentació d’aquests és la raó principal de declivi d’aquests grups de vertebrats a nivell nacional i metropolità.

La manca d’una política urbanística que tendeixi a una compactació i densificació de la trama urbana, amb la conseqüent millora del patrimoni natural, i de la manca de mesures correctores en connectivitat ecològica pel que fa a la creació i reforma d’infraestructures de transport, ha fet que en les darreres dècades aquest grup de fauna sigui dels més afectats.

Així doncs, pel que fa al PTMB en relació a l’espai de Gallecs i la seva rodalia, el fet de preveure un creixement majors del nuclis urbans de la Riera de Caldes i del Tenes, ambdues conques que envolten l’espai de Gallecs, comportaria un augment en el consum de recursos, entre ells els hidrològics, on no és difícil d’imaginar un augment en les captacions d’aigua del subsòl, tan per usos sanitaris, industrials o urbans, fent minvar els ja de per si sobreexplotats aqüífers de la zona, disminuint encara més els cabals dels cursos fluvials, afectant directament sobre gran part de les espècies d’amfibis i rèptils de la zona.

La previsió del pas de noves infraestructures viàries i ferroviàries faria augmentar l’efecte barrera i de fragmentació d’hàbitat, afectant gran part de les poblacions de rèptils i amfibis que romanen a la zona i que en èpoques migratòries i de dispersió de juvenils travessen aquestes infraestructures a la recerca dels punts de reproducció i refugi. Per aquest motiu es veurien greument afectades espècies com Epidalea calamita, Bufo bufo, Salamandra salamandra i Hyla meridionalis.
A més a més, moltes espècies de rèptils utilitzen les carreteres com a indrets per termoregular-se i moren atropellades, talment espècies com Malpolon monspessulanus, Rinechis scalaris, Timon lepidus o Coronella girondica.

Independentment d’una afectació directa sobre determinades espècies, en un espai de dimensions tan reduïdes pel que fa nuclis de biodiversitat i connectivitat ecològica, com és el cas de Gallecs, qualsevol nova reducció i fragmentació de l’espai fa minvar la diversitat genètica de les poblacions degut a un escàs o nul intercanvi entre poblacions properes, que empobreix la població fins el punt de provocar l’extinció de l’espècie a nivell local. Així doncs, a mig i llarg termini, són totes les espècies les afectades pel pas de noves infraestructures per Gallecs.


LLISTAT D’ESPÈCIES AFECTADES:

AMFIBIS:

> Tòtil (Alytes obstetricans almogavarii)
> Reineta (Hyla meridionalis)
> Gripauet (Pelodytes punctatus)
> Gripau corredor (Epidalea calamita)
> Gripau comú (Bufo bufo)
> Granota verda (Pelophylax perezi)
> Salamandra (Salamandra salamandra terrestris)
> Tritó verd (Triturus marmoratus)


RÈPTILS:

> Dragó comú (Tarentola mauritanica)
> Llangardaix ocel·lat (Timon lepidus)
> Sargantana bruna (Podarcis liolepis)
> Sargantaner gros (Psammodromus algirus)
> Llisona (Anguis fragilis)
> Lludrió llistat (Chalcides striatus)
> Serp verda (Malpolon monspessulanus)
> Serp blanca (Rhinechis scalaris)
> Serp llisa (Meridional Coronella girondica)
> Serp d’aigua (Natrix maura)
> Serp de collaret (Natrix natrix)
> Tortuga de rierol (Mauremys leprosa)
> Sargantaner petit (Psammodromus hispanicus)

Daniel Aranda i Salvachua

DRAG, Defensa de Rčptils i Amfibis de Gallecs