Text principal

Plànol proposat

 

Annexos:

Mamífers afectats

Anfibis i rèptils afectats

Avifauna afectada

 

FAUNA VERTEBRADA (MAMÍFERS) EXISTENTS A L'ESPAI NATURAL DE GALLECS I MUNICIPIS PROPERS


La mortalitat de fauna vertebrada, especialment de mamífers a les carreteres de l’espai natural de Gallecs i municipis de la perifèria és constatada donat les baixes produïdes per les espècies de referència, donat per la inexistència de passos de fauna, degudament identificades, com es el cas de toixó (Meles meles), fagina (Martes foina), genera (Genetta genetta), guineu (Vulpes vulpes), mostela (Mustela nivalis), eriçó fosc (Erinaceus europeaus), esquirol (Sciurus vulgaris), aquestes tres últimes protegides per les diferents lleis. La proposta del PTMB delimitaria rotundament els connectors biològics,facilitant la fragmentació del territori i efecte barrera, ocasionant greus problemes d’adaptació, sobre tot a espècies molt sensibles a l’alteració del seu hàbitat com es el cas de toixó (Meles meles) en regressió a la comarca, fagina (Martes foina), geneta (Genetta genetta), esquirol (Sciurus vulgaris) i eriçó fosc(Erinaceus europeaus) aquestes dos últimes protegides per la llei. També cal remarcar que les espècies Meles meles, Martes foina, Genetta genetta estan amparades pel (Conveni de Berna relatiu a la conservació de la vida silvestre i medi natural a Europa) com a espècies protegides, també a la Ley8/2003de la Flora y Fauna Silvestres de l’Estat.

Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona afectades Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB):

INSECTÍVORS

> ERIÇÓ FOSC (Erinaceus europeaus)
> ROSEGADORS
> ESQUIROL (Sciurus vulgaris)
> RATA D'AIGUA (Arvicola sapidus)

CARNÍVORS

> MOSTELA (Mustela nivalis)
> LLÚDRIGA COMUNA EUROPEA (Lutra lutra). Aquesta amb indicis de presència recents al Vallès Oriental

Fauna autòctona general afectada Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB):

> GUINEU (Vulpes vulpes)
> TOIXÓ (Meles meles)
> FAGINA (Martes foina)
> GENETA (Genetta genetta)
> PORC SENGLAR (Sus scrofa)
> MUSARANYA COMUNA (Crocidura russula)
> MUSARANYA PETITA (Suncus etruscus)
> RATPENAT COMÚ (Pipistrellus pipistrellus)
> TALPÓ COMÚ (Microtus duodecimcostatus)
> RATA COMUNA (Ratus norvegicus)
> RATOLÍ DE BOSC (Apodemus silvaticus)
> RATOLÍ DE CAMP (Mus spretus)
> RATA CELLARDA (Eliomys quercinus)
> CONILL (Oryctolagus cuniculus)OSCAR YUSTE SAINZ

GRUP DE NATURA Meles meles. Observació Estudi i Defensa de la Natura