Proposta de resolució


Respecte al terme municipal de Santa Perpètua de la Mogoda:


  1. Incorporar el sector de Can Banús II àmbit I, Sector Castell de Mogoda, el Nucli Històric de Mogoda i La Plana del Molí de Santa Perpètua a l'Espai d'Interès Natural (EIN) de Gallecs.


ERC (4)

Si

9


PDECat (6)

No

No

6


C’s (4)

Abs

Abs

4


PSC (2)

APROVADA

CSQEP (2)

PP (2)

Abs

CUP (1)


2. Modificar el Pla Director Urbanístic de Gallecs (PDUG) i alhora mantenir els compromisos urbanístics amb l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda derivats de les obligacions establertes en els convenis urbanístics del Pla Director Urbanístic (PDU), amb les següents especificacions, com a mínim:


  1. Anul·lar el sostre industrial i/o terciari actualment permès als sectors esmentats de Can Banús II àmbit I, Sector de Mogoda. Renunciant, en tot cas a qualsevol trasllat de sostre als espais periurbans de l'entorn de Mogoda ni com a substitució dels horts de la Plana del Molí.

  2. Mantenir les cessions realitzades d'espàis de sòl per a parc públic i equipament i les corresponents càrregues urbanístiques i econòmiques i d'obres urbanitzadores als municipis de Santa Perpètua de Mogoda

  3. Renunciar» a qualsevol mena de reclamació per indemnització per part de l'INCASOL o de la Generalitat de Catalunya, front als Ajuntaments de Santa Perpètua de Mogoda o qualsevol altra administració local afectada.


ERC (4)

No

7


PDECat (6)

No

No

10


C’s (4)

Abs

Abs

4


PSC (2)

REBUTJADA

CSQEP (2)

PP (2)

Si

CUP (1)


3. Promoure, conjuntament amb l’administració local, la millora dels polígons ja existents a l'eix de la riera de Caldes, per tal de garantir la plena ocupació, l'impuls de l'activitat productiva i la creació de llocs de treball.


ERC (4)

Si

20


PDECat (6)

Si

No

1


C’s (4)

Si

Abs

0


PSC (2)

APROVADA

CSQEP (2)

PP (2)

Si

CUP (1)

No4. Incorporar el Parc del Calderí com a zona de Pre-Parc de l'EIN de Gallecs, amb renuncia expressa per part de l'INCASOL a la reversió o reclamació de titularitat.


ERC (4)

No

7


PDECat (6)

No

No

10


C’s (4)

Abs

Abs

4


PSC (2)

REBUTJADA

CSQEP (2)

PP (2)

si

CUP (1)Pel que fa al terme municipal de Mollet del Vallès:


5. La incorporació a l'EIN de Gallecs del Parc dels Pinetons com a zona de Pre-Parc, així com tots els terrenys situats a l'oest de' la Ronda dels Pinetons amb límit a l'actual EIN, tal com s'ha aprovat en el Ple municipal de Mollet del Vallès.


ERC (4)

Si

17


PDECat (6)

Si

No

0


C’s (4)

Abs

Abs

4


PSC (2)

APROVADA

CSQEP (2)

PP (2)

Si

CUP (1)


6. Treballar, conjuntament amb l’ajuntament, per tal d’incorporar també com a zona de Pre-Parc la parcel·la situada a la confluència del Parc del Pinetons i el Barri de Can Borrell, actualment destinada a habitatges de protecció oficial i equipaments. Aquesta inclusió estarà condicionada per la classificació urbanística de la parcel·la -que haurà de revisar l’Ajuntament properament en la redacció del nou POUM de Mollet del Vallès- així com del trasllat a d’altres espais del municipi de l’habitatge de protecció oficial i dels equipaments que hi eren previstos.


ERC (4)

Si

21


PDECat (6)

Si

No

0


C’s (4)

Si

Abs

0


PSC (2)

APROVADA

CSQEP (2)

PP (2)

si

CUP (1)
7. Estudiar la finalització de l'activitat de tir al plat, quan finalitzi l'actual concessió , la incorporació de l’espai a l’EIN de Gallecs i la seva reconversió a activitats sostenibles i respectuoses amb l’entorn, tot mantenint l’herbassar més important de l’espai.


ERC (4)

Si

17


PDECat (6)

Si

No

2


C’s (4)

Si

Abs

2


PSC (2)

No

APROVADA

CSQEP (2)

PP (2)

Abs

CUP (1)8. Procedir a modificar el Pla Director Urbanístic de Gallecs (PDUG) i alhora a mantenir els compromisos urbanístics derivats de les obligacions establertes

en els convenis urbanístics del Pla Director Urbanístic (PDU), amb les següents especificacions, com a mínim:


  1. Mantenir les cessions realitzades d'espais de sòl per a parc públic i equipament i les corresponents càrregues urbanístiques i econòmiques i d'obres urbanitzadores al municipi


  1. Renunciar à qualsevol mena de reclamació per indemnització per part de l'INCASOL o de la Generalitat de Catalunya, front a l'Ajuntament de Mollet del Vallès o qualsevol altra administració local afectada.


ERC (4)

No

7


PDECat (6)

No

No

10


C’s (4)

Abs

Abs

4


PSC (2)

Si

REBUTJADA

CSQEP (2)

PP (2)

si

CUP (1)Pel que fa al terme municipal de Palau Solità i Plegamans:


9. Incorporar el sector de Riera de Caldes II (Polígon Industrial de Llevant) a

l'Espai d'Interès Natural (EIN) de Gallecs, tal com s'ha aprovat en el Ple municipal del municipi.

ERC (4)

Si

7


PDECat (6)

No

No

8


C’s (4)

ABS

Abs

6


PSC (2)

NO

REBUTJADA

CSQEP (2)

PP (2)

ABS

CUP (1)10. Procedir a modificar el Pla Director Urbanístic de Gallecs (PDUG) i alhora a mantenir els compromisos urbanístics derivats de les obligacions establertes en els convenis urbanístics del Pla Director Urbanístic (PDU), amb les següents especificacions, com a mínim:


  1. Anul·lar el sostre industrial i/o terciari actualment permès a dit sector de Riera de Caldes II (Polígon Industrial de Llevant), amb renúncia, en tot cas a qualsevol trasllat de sostre a d'altres territoris


  1. Mantenir les cessions realitzades d'espais de sòl per a parc públic i equipament i les corresponents càrregues urbanístiques i econòmiques i d'obres urbanitzadores al municipi


  1. Renunciar a qualsevol mena de reclamació per indemnització per part de l'INCASOL o de la Generalitat de Catalunya, front a l'Ajuntament de Palau Solità i Plegamans o qualsevol altra administració local afectada.


ERC (4)

No

5


PDECat (6)

No

No

12


C’s (4)

Abs

Abs

4


PSC (2)

No

REBUTJADA

CSQEP (2)

PP (2)

Si

CUP (1)


11 .Estudiar conjuntament amb el titular d’aquesta infraestructura el trasllat de l’activitat del Centre Emissor situat a la carena dels Bandolers i afavorir la seva restauració biològica, mantenint les tanques i l’herbassar.


ERC (4)

Si

21


PDECat (6)

Si

No

0


C’s (4)

Si

Abs

0


PSC (2)

Si

APROVADA

CSQEP (2)

Si

PP (2)

Si

CUP (1)

Si


Pel que fa al terme municipal de Parets del Vallès:


12.Iniciar les actuacions pertinents amb l'ACA i el Consorci per la Defensa del Besòs per tal de restaurar biològicament el tram canalitzat de la riera Seca a l'EIN de Gallecs.


ERC (4)

Si


21


PDECat (6)

Si


No

0


C’s (4)

Si


Abs

0


PSC (2)

Si


APROVADA

CSQEP (2)

Si


PP (2)

Si


CUP (1)

Si
13. La incorporació a l'EIN de Gallecs dels terrenys situats a la banda est de la riera Seca, fins al límit amb l'Eixample, així com l'enclavament de Can Vila- Rosal, en tant ho aprovi el Ple Municipal amb els tràmits i els processos participatius corresponents i en tant l’ens gestor estigui en disposició d’assumir la seva gestió.


ERC (4)

Si

15


PDECat (6)

Si

No

2


C’s (4)

Abs

Abs

4


PSC (2)

No

APROVADA

CSQEP (2)

Si

PP (2)

Si

CUP (1)Pel que fa al terme municipal de Montcada i Reixac:


14. Estudiar conjuntament amb l’ajuntament la finalització del processos urbanitzadors en curs i la paralització de qualsevol nova construcció fora del sòl urbà de l’Estany de Gallecs i la inclusió de tot l’àmbit de Gallecs del municipi a l’EIN de Gallecs.


ERC (4)

Si

21


PDECat (6)

Si

No

0


C’s (4)

Si

Abs

0


PSC (2)

APROVADA

CSQEP (2)

PP (2)

Si

CUP (1)A nivell general:


15.Promoure des del Consorci de l'EIN de Gallecs la revisió i actualització de les llicències agràries i residencials per a garantir una correcta gestió de l'interès públic.


ERC (4)

Si

21


PDECat (6)

Si

No

0


C’s (4)

Si

Abs

0


PSC (2)

Si

APROVADA

CSQEP (2)

PP (2)

Si

CUP (1)

Si16.Instar a la Generalitat a l'aprovació immediata del, Pla Especial de l'EIN de

Gallecs.


ERC (4)

Si

21


PDECat (6)

Si

No

0


C’s (4)

Si

Abs

0


PSC (2)

APROVADA

CSQEP (2)

PP (2)

Si

CUP (1)

Si17.Instar a la Generalitat a promoure i participar activament, amb els Departaments implicats , en el marc de la planificació dels espais protegits de Catalunya en els corresponents processos participatius i d'informació als beneficiaris, propietaris i veïns implicats per, la possible ampliació de l'EIN de Gallecs.


ERC (4)

Si

21


PDECat (6)

Si

No

0


C’s (4)

Si

Abs

0


PSC (2)

APROVADA

CSQEP (2)

PP (2)

Si

CUP (1)

Si18. Declarar com a Refugi de Fauna la totalitat de l'actual EIN de Gallecs.


ERC (4)

Si

21


PDECat (6)

Si

No

0


C’s (4)

Si

Abs

0


PSC (2)

APROVADA

CSQEP (2)

PP (2)

Si

CUP (1)

Si
19. Iniciar els tràmits legals necessaris per a la incorporació de l'EIN Gallecs a la Xarxa Natura 2000, en el marc de la planificació dels espais protegits de Catalunya.

ERC (4)

Si

21


PDECat (6)

Si

No

0


C’s (4)

Si

Abs

0


PSC (2)

APROVADA

CSQEP (2)

PP (2)

Si

CUP (1)

Si19 bis Millorar el funcionament de la tramitació d'estudis i dictàmens per part de les entitats del sector públic adscrites al Departament de Territori i Sostenibilitat Instrucció 3/2011) segons la qual la Generalitat deu atorgar al Consorci i resta d'ens els permisos per a dur a terme estudis externs per a evitar que es dilatin en el temps i arribin quan ja no es poden portar a terme per raons biològiques o d'altre tipus.

ERC (4)

No

11


PDECat (6)

No

No

10


C’s (4)

Si

Abs

0


PSC (2)

APROVADA

CSQEP (2)

PP (2)

Si

CUP (1)

Si


20. Identificar els espais agroforestals de la Plana del Vallès que requereixen major protecció per tal d’ampliar progressivament els espais protegits ,vitals per la salut de les milers de persones que hi viuen i treballen al territori i necessaris per garantir qualitat de la resta d'espais protegits propers de les serralades


ERC (4)

Si

21


PDECat (6)

Si

No

0


C’s (4)

Si

Abs

0


PSC (2)

APROVADA

CSQEP (2)

PP (2)

Si

CUP (1)

Si
21. Promoure en el marc del pla director de mobilitat de l’ATM de Barcelona, i amb la participació i implicació dels agents socials afectats, la millora sostenible dels polígons ja existents a l’entorn de l’EIN Gallecs, per tal d’impulsar l’activitat productiva i la creació de llocs de treball potenciant la mobilitat mitjançant sistemes de transport públic sostenible.


ERC (4)

Si

21


PDECat (6)

Si

No

0


C’s (4)

Si

Abs

0


PSC (2)

APROVADA

CSQEP (2)

PP (2)

Si

CUP (1)

Si


21 bis Establir, el més aviat possible, els acords necessaris entre l’INCASOL, l’ACA i els ajuntaments afectats per tal de resoldre els problemes d’abastament d’aigua potable de les cases que estan dins l’espai de Gallecs i mesures per afavorir la recuperació dels aqüífers dins del Pla de Conques Internes de Catalunya.

ERC (4)

Si

21


PDECat (6)

Si

No

0


C’s (4)

Si

Abs

0


PSC (2)

APROVADA

CSQEP (2)

PP (2)

Si

CUP (1)

SiPel que fa a les Infraestructures:


22. Que el desdoblament de la carretera C-59 corresponent a la variant de Palau-solità i Plegamans es desenvolupi tenint en compte les característiques previstes a l’estudi informatiu aprovat definitivament, així com les característiques de la variant construïda. En tot cas, es s’adoptaran les mesures per corregir el seu impacte visual i sonor sobre l’espai protegit de Gallecs i permetre la continuïtat de la biodiversitat de la zona.ERC (4)

Si

21


PDECat (6)

Si

No

0


C’s (4)

Si

Abs

0


PSC (2)

APROVADA

CSQEP (2)

PP (2)

Si

CUP (1)

Si23. Que l’eventual condicionament de la C-155 s’adapti a les característiques que es derivin i a la funcionalitat resultant de l’estudi del Pla Específic de Mobilitat del Vallès, actualment en redacció. En tot cas, qualsevol intervenció millorarà l’ impacte visual i sonor actual sobre l’espai protegit de Gallecs i permetrà la continuïtat de la connectivitat biològica i de la biodiversitat de la zona.

ERC (4)

Si

17


PDECat (6)

Si

No

4


C’s (4)

Si

Abs

0


PSC (2)

No

APROVADA

CSQEP (2)

PP (2)

no

CUP (1)

Si
24.Estudiar i analitzar en el marc del Pla de Mobilitat Específic del Vallès, la viabilitat i el traçat més avantatjós, tant en termes ecològics com econòmics i amb més retorns socials de la inversió en la nova línia del tren-tramvia Sabadell - Granollers, que preveu el seu pas per l'espai natural, per tal d'esdevenir una alternativa ecològica i socialment sostenible.


ERC (4)

Si

17


PDECat (6)

Si

No

4


C’s (4)

Si

Abs

0


PSC (2)

no

APROVADA

CSQEP (2)

PP (2)

No

CUP (1)

Si25.Traslladar aquesta Resolució i informar a les parts interessades en el procés de l’EIN de Gallecs.


ERC (4)

Si

21


PDECat (6)

Si

No

0


C’s (4)

Si

Abs

0


PSC (2)

APROVADA

CSQEP (2)

PP (2)

Si

CUP (1)

Si