Protegim Gallecs

Exposició de motius:

A diferència del nucli urbà, Gallecs, malgrat han passat molts anys des de l’arribada de la democràcia, no disposa d’una normativa urbanística d’habitatge que permeti establir prioritats d’interès general.

L’aprovació del pla especial de l’espai rural de Gallecs hauria de servir per fixar les condicions necessàries per a la seva ordenació urbanística i regular les activitats que s’hi puguin realitzar per tal de protegir i preservar aquesta zona, fent compatible els seus valors rurals, naturals, paisatgístics i socials.

El pla especial està redactat però la seva aprovació es va retardant i aquest fet fa que no sigui possible una major protecció del patrimoni natural, biològic i paisatgístic de Gallecs.

Alhora es indispensable que la seva aprovació inicial permeti posar en marxa un veritable procés participatiu sobre aquest mateix pla especial que permeti determinar quins són les activitats que es poden desenvolupar en l’espai rural de gallecs.

Al mateix temps és imprescindible i una reivindicació i necessitat històrica fer arribar aigua potable en aquest àmbit per tal de garantir-ne l’accés als habitatges que en formen part i evitar l’ús de pous d’aigua no potable que s’assequen en períodes de sequera. L'aigua i el sanejament és un Dret Humà essencial per a la vida reconegut per l'Assemblea General de les Nacions Unides.

Per aquests motius el grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:

  1. Donar compliment als diferents acords continguts a la Proposta de resolució 542/XI sobre Gallecs presentada per Catalunya Sí Que es Pot, debatuda i aprovada en la sessió del plenari de 29 de març de 2017, on entre d’altres, ja s’inclou (punt 16) l’aprovació immediata del Pla Especial de l’EIN de Gallecs i el punt 23.31 bis sobre l’abastament d’aigua potable.  1. Iniciar els tràmits de la modificació del PDU de Gallecs amb l’objectiu d’ampliar l’àmbit de l’espai protegit, anul·lar el sostre ambiental i/o terciari, actualment permès, en els sectors de Can Banús II àmbit i sector de Mogoda, per tal d’afavorir la integració d’aquest sectors a l’Espai d’Interès Natural de Gallecs.  1. Incloure el Parc del Calderí de Santa Perpètua de la Mogoda com a zona de pre-parc a l’Espai d’Interés Natural de Gallecs.  1. Donar compliment immediat als acords de la PR aprovada mencionada, en aquells punts que no suposen una despesa en el pressupost: incorporació a la Xarxa Natura 2000, Declarar com a Refugi de Fauna la totalitat de l’actual EIN de Gallecs, i l’ampliació de l’EIN amb els espais acordats: Pinetons i can Banús.  1. L’exposició, el debat i l’aprovació de manera urgent del Pla Especial de l’EIN de Gallecs.  1. Posar en marxa de manera urgent la redacció del projecte i l’execució de les obres, a càrrec de la Generalitat, de la xarxa d’abastament d’aigua potable a Gallecs, tot establint els acords necessaris entre INCASOL,  1. Desenvolupar els processos de participació necessaris amb totes les administracions i entitats implicades, després de l’aprovació inicial del pla especial per tal de consensuar els usos i treballar per mantenir els acords assolits entre els diferents municipis.